Tin Mới

Xem Thêm

Các triều đại Hạ, Thương, Chu trong xuyên suốt lịch sử luôn luôn được công nhận là những triều đại khởi nguồn của người Hoa Hạ, tuy nhiên, ở Việt Nam đã xuất hiện một luồng quan điểm cho rằng các triều đại này thuộc về người Việt, do người Việt xây dựng nên. Đây không phải là một luồng quan điểm không phổ biến, mà ngược lại, đã ảnh hưởng khá lớn tới không ít người Việt có sự quan tâm tới vấn đề nguồn gốc dân tộc.